Folkemøter om revisjon av kommuneplanens arealdel.

 

Brukbart oppmøte i Idrettsbygget på onsdag


07.09.2017 - Rita Smedplass
Kategori: Politikk

Meldal kommune har vedtatt å rullere kommuneplanens arealdel. Nåværende plan ble vedtatt i 2011. Arealdelen gir de overordna føringene for arealbruken i kommunen. Sentralt i et slikt planarbeid er å finne framtidige utbyggingsarealer til boligbygging, samfunnsfunksjoner, næringsutvikling og fritidsboliger samtidig som arealer til landbruk, naturvern, friluftsliv og reindrift blir sikret.

For å informere om og få fram diskusjoner og engasjement omkring planarbeidet, inviterte kommunen til flere folkemøter. 

Det første ble avholdt på mandag i Meldal Samfunnshus og omfattet "fritidsbebyggelse og andre utmarksinteresser". (meldal.no hadde dessverre ikke anledning til å være tilstede)

1 IMG 1285

Onsdag var det Løkken sin tur og vel 30 personer benket seg rundt bordene i Idrettsbygget for å høre Lars Kirkholt (Hovedutvalgsleder), Siri Eithun (Kommunalsjef) og Hans Victor Wexelsen (Plan og Geodata).

1 IMG 1262

Det er ganske mye å ta hensyn til i en arealplan. Trenger vi flere byggefelt, industriområder, grøntområder, avsatt plass til slalombakke med hyttefelt opp mot Høydalskamben, kan man utnytte områdene med velter etter gruvedrifta og hva med Slamdammen, Vaskeriet og alt rundt? Det er mange nye krav til gang og sykkelveier, sikkerhet i forhold til ras, flom, kulturminner og mye annet som spiller inn i alle henseende.

Reguleringsplanen for Bjørnli Haveby som ble vedtatt i 2015 var også tema da det viser seg å være en god del misnøye med en del av restriksjonene i den.

Det ble ganske så ivrige diskusjoner rundt bordene etter at alle tre var ferdige med sine innlegg og noen hadde spørsmål og kommentarer til panelet etter gruppearbeidet. Det er ikke tvil om at det er ønskelig med flere sentrumsnære bo-muligheter på Løkken og det kom frem at det nå er reelle planer om leiligheter på deler av tomta hvor skolen ligger i dag. Det kom også frem en del gode forslag til hva enkelte områder kan brukes til i fremtiden, noe som det helt sikkert vil bli fokus på ved en senere anledning.

Det er viktig at de som har meninger om dette sender skriftlig forslag inn til kommunen innen fristen som er satt til 20.09.17. Deretter vil det bli utarbeidet et forslag som blir lagt ut til høring.

Red:RS

Annonser


Medlemmer