Husmannsgutten fra Meldal som ble kirkebygger

Foldereid kirke. Foto: norske-kirkebygg.origo.no

På Grutarabben, husmannsplass under Nordstuggu Grut, vokste det opp fire gutter omkring 1820-åra.


17.06.2017 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: historie

Den eldste av brødrene, John født 1816, ble smed og flyttet til husmannsplassen Vargbrua ved Tverdal, nedst i Rennebu. Denne mannen var bestefar til ingen ringere enn arkitekt John Tverdal, kjent fra restaureringa av meldal kirke i 1930-åra.

En yngre bror, Knut, ble født i 1820.

Meldal menighetskor var sommeren 1984 på tur i Namdalen og Drageid ungdomssenter i Høylandet. Det var Olav Honnstad som oppdaget denne “Knut kirkebygger”, og som har gjort mye for å finne spor etter mannen.

På ungdomssenteret lå et menighetsblad fra Overhalla prestegjeld, og Olav begynte å bla i dette - og sperret etter hvert opp øynene.

I bladet var det en artikkel om arkitekturhistorie i Overhalla prestegjeld, nærmere bestemt nygotikk.

Overhalla prestegjeld har to kirker som er bygget i denne stil, Høylandet og Skage kirker. Fra artikkelen sakser vi at Christian Henrik Grosch tegnet Høylandet kirke i 1854 og at byggmester for kirka var Knut Grudt fra Meldal i Sør-Trøndelag. Samme artikkel forteller at Knut Grudt også bygget Foldereid kirke(fra 1863) og Leka kirke (1867). Flere opplysninger fikk vi ved henvendelse til sokneprest Knut Ivar Askeland i Leka. Han sender utdrag av et jubileumsskrift om Leka kirke, og her sakser jeg litt. Denne brant ned 2. februar 1864 etter lynnedslag, og jeg tar med litt om sokneprestens innberetning til prosten etter brannen:

“I dag kjære Provst falder det så tungt å skrive, Gud Herren har holdt en alvorlig Prædiken for Lekø, en ret Kyndelsmesse Prediken, i hvilken han har aabenbaret sin Herlighet os til Nedkastelse i støvet. Igaar den 2den Febr. Kl.12 Middag antændte hans Vredes Lyn Vor gamle Kirke. 1Time efter var den brendt til Grunden. Herrens Veir rasede med ubeskrivelig Magt allerede fra den foregaaende Dags Middag, saa at jeg kun med Nød og Neppe formaaede at kjæmpe meg tilfods fra 1ste Kreds Skole en halv Fjerding Vei til mit Hjem.Jeg sat og læste i Davids 5te Psalme paa Hebraisk, men havde ondt for at samle mine Tanker fra Stormen, som pep gjennom hver Aabning på min daarlige Bolig og gjorde det mørkt indtil Ængstelse da Herrens Lyn pludselig blendede mine Øine og Tordenen i samme Nu rystede Huset.

-Jeg var neppe færdig med et Trøstens Ord til min forskrekkede Hustru og havde atter vendt meg til Bibelen da min Husvert, traadte ind i Stuen med de ord: -Det staar vel galt til borte ved Kirken.” Sitat slutt.

 

Glimt fra jubileumsskriftet:

“-Kommunestyret oppnevnte en kirkekommisjon på fire mann til å forestå bygningsarbeidet. Denne nemnda ble valgt 22.mai, 1866. Byggenemnda Sluttet Akkord med Knut Grudt fra Laugen i Nærø om utførelsen av det hele Kirkearbeide.”

“-Bygmesteren K. Grudt, har erklært at få Kirken ferdig saa betids, at det, om det maatte behage Deres Høiærverdighed, kan lade seg gjøre at faae den indviet en av Dagene mellom 24de og 28de Oktober førstkommende.

Av det vi har lest, må Knut ha vært en dugende byggmester som fikk arbeidet unna seg. Det har ikke lykkes å å finne sporene etter Knut videre på hans vei gjennom livet, kanskje bygde han flere kirker for alt det vi vet?

 

Av Jo Foss

Hele historien kan leses i årbok 36, utgitt av Meldal historielag i 1995. 

 

250px Leka Church Leka kirke. Foto: Wikipedia 

 

Red: Hilde Stina Elshaug

 

Annonser


Medlemmer