Innført lett laksefiske

 

Situasjonen med tørke og uvanlig lite nedbør er høyst uvanlig. Derfor innføres det lett fiske i Orkla fra og med i dag.


11.07.2018 - Helga Romundstad
Kategori: Laksefiske, Pressemelding

Styret i Orkla Fellesforvaltning har tidligere denne måneden hatt midtsesongevalueringsmøte. De skriver på sin facebook-side:

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv. )

Situasjonen vi har nå er høyst uvanlig med tanke på tørke og uvanlig lite nedbør. Trønderenergi har søkt om fravik av minstevassføring over Bjørsetdammen fra 20 m3/s og ned til 10 m3/s fra mandag 9.juli og ut august. Bakgrunnen for søknaden fra Trønderenergi til Fylkesmannen i Trøndelag er at de står i fare for å ikke kunne overholde minstevassføringen til vinteren.

Under forutsetning av at søknaden innvilges innføres lett fiske i Orklavassdraget fra og med 11. juli. Det lette fiske vil gjelde inntil vi er tilbake på ordinær minstevassføring over Bjørsetdammen.

I perioder med midlertidig vassføring over 25 m3/s over Bjørsetdammen blir det pause fra kravet om lett fiske. Dette kunngjøres fortløpende på vår facebook-side og www.orklaguide.com. Lett fiske er fiske med flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten eller mark med eller uten flytende dupp. Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt.

Styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås. Det er de helt spesielle nedbørsforholdene i år som utløser dette tiltaket. Vannføringen er ekstremt lav og fisken tvinges til å stå tett samlet i de kulpene som er igjen.


Trønderenergi har gitt ut denne pressemeldingen:

Denne våren og sommeren har det vært uvanlig lite nedbør i Trøndelag. I vår tilsigsstatistikk som går tilbake til 1958 er det ingen år som er tørrere. Det har medført at vi allerede tidlig i vårbegrenset vår produksjon i KVO til det minimum vi må ha for å oppfylle våre krav til minstevannføring. Likevel er vi nå kommet dit hen at vi ser at hvis denne værtrenden fortsetter, vil vi få problemer med å ha nok vann til å oppfylle kravene på slutten av førstkommende vinter. Det vil være svært uheldig for fisken i Orkla hvis det skulle skje. Vi har derfor benyttet oss av et punkt i manøvreringsreglementet som sier at vi under ekstraordinære tilsigsforhold kan fravike kravet til tapping nedstrøms Bjørset i forståelse med tilsynsmannen, dvs. Fylkesmannen. Fylkesmannen har nå gitt sin tilslutning til dette og tappingen nedstrøms Bjørset reduseres til 10 m3/s i løpet av mandag 9. juli. Først når det har kommet nok nedbør til at vi er sikre på å klare kravene gjennom hele vinteren, kommer vi til å gå tilbake til normal tapping nedstrøms Bjørset.

Kilde: Orklaguide

Red.: HR

Annonser


Medlemmer