Orkland - en heltidskommune

 

Kommunestyret i Meldal har etter en interpellasjon fra medlemmer av Arbeiderpartiet, enstemmig vedtatt å be Fellesnemda for den nye kommunen fastsette hele og faste stillinger som grunnprinsipp for Orkland Kommune.


10.03.2019 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Leserinnlegg, Politikk
Kommunesammenslåingen som omstillingsprosess bør utnyttes fullt ut for å sørge for at Orkland blir en heltidskommune.

 Heltid står høyt på den politiske dagsordenen. Det er et uttrykt mål, både fra politikerne og fra partene i arbeidslivet, at flere skal arbeide heltid og at færre blir værende i små deltidsstillinger. Heltidsstilling gir mer trygghet og forutsigbarhet for den ansatte, for den som skal motta en tjeneste og for kommunen som arbeidsgiver.
Forskning viser at det har store positive effekter når flest mulig jobber heltid, både når det gjelder bedre kontinuitet, forutsigbarhet og kvalitet i tjenestene.

Til tross for gode intensjoner og utprøving av en rekke tiltak, jobber fortsatt veldig mange i kommunesektoren deltid. Dette gjelder også for Meldal Kommune.

Når det gjelder gjennomsnittlig stillingsstørrelse ligger vi på bunn i fylket. KS-tall viser at i gjennomsnitt er stillingsstørrelsen innen helse, pleie og omsorg er på 55% i Meldal.
I Arbeiderpartiet vet vi at det ikke er en «quick-fix» på dette problemet. Men vi er samtidig veldig opptatt av at det er et problem og at det må jobbes hardt for å løse det.

De andre Orklandskommunene har noe bedre tall å vise til enn Meldal, selv om det også der er en lang vei å gå når det gjelder andelen heltidsstillinger. Målet må være at vi får til mer sammen, slik mantraet er for sammenslåingsarbeidet for øvrig.

Vi synes vi må stille mye tøffere krav til at det jobbes systematisk med å etablere heltidsarbeidsplasser. Med hyppige oppfølgingsmøter mellom politisk ledelse, rådmann og tillitsvalgte.
Hele og faste stillinger bør innføres som et grunnprinsipp for Orkland kommune.

For Orkland AP vil det være en hovedprioritet å få til et heltidsløft i Orkland kommune!

Orkland Arbeiderparti

Odd Arild Svartbekk

Marit Halsetrønning

Ellen H. Bergsrønning

 

Annonser


Medlemmer