Klokkergården i Meldal skal selges - rådmannen i Orkland mener prisen er for høy

 

Trond Reime Reinertsen ved Fjeldheim Gård i Sæterdalen som driver ordinært skogbruk og et sauehold med 240 vinterfora sauer, ønsker å kjøpe tilleggsareal for å sikre videre drift av gårdsbruket. 


11.02.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Næringsliv, Kommunen

Meldal Sokn (tidligere Meldal kirkelige fellesråd) ønsker å selge en skogeiendom som strekker seg fra Meldal sentrum, nordøstover opp mot Grefstadfjellet og videre mot Sæterdalen. Det er en eiendom på 1636,4 dekar ifølge gårdskart fra Nibio. Eiendommen har gått under betegnelsen Meldal Klokkergård. 

I prosessen ble det en budrunde blant flere interessenter, og prisen endte til slutt på 2.100.000,- der Statskog og Reinertsen var med helt til slutt.

Salgs- og markedsverdi av konsesjons-eiendommen er foretatt av sertifisert takstmann som prissetter den til kroner 1.240.000. Dette er kroner 860.000 under kjøpesummen, og prosentvis er kjøpesummen nesten 70 % over takst.

 

Trond Reime Reinertsen har skrevet kjøpekontrakt med Meldal Sokn, og har levert søknad om konsesjon til Orkland Kommune. 

Hovedutvalg for forvaltning skal behandle søknaden i møte onsdag, 12. februar hvor rådmannens innstilling er at Reinertsen ikke skal få erverve eiendommen. 

Trond Reime Reinertsen har engasjert advokat til å hjelpe seg med å få erverve eiendommen. 

Advokat Rolf Lynum Bjerkem skriver: 

“Det beror på en helhetsvurdering om konsesjon skal gis eller ikke, og hvor det ikke nødvendigvis er slik at ett enkelt moment får avgjørende betydning for resultatet i saken.". Av de fem skjønnsmomenter som etter konsesjonsloven $9 og 9a særlig skal vektlegges, er det kun ett som trekker i retning av at konsesjon ikke skal gis. Kommunen bør være forsiktig med å legge avgjørende vekt på dette ene momentet.” (Den høye kjøpesummen red.anm.)

Kilde: Dokumenter fremlagt på Orkland Kommunes hjemmeside. Link til dokumentene: https://opengov.360online.com/Meetings/ORKLAND/Meetings/Details/200970?agendaItemId=201453

 

Red: HSE

Annonser


Medlemmer