Kommunestyremøtet 24.juni.

Som skoleelever i klasserommet, med en meters avstand.

Kommunestyremøtet er ferdig for lengst, men tenkte jeg kunne ta en rask oppsummering av en dag der vi satt i møte fra 08.30 til 18.15 når vi først fikk fysisk møtes.


29.06.2020 - Aud Inger Kalseth

Dagen startet med at rådmannen og hennes kommunalsjefer tok oss igjennom den økonomiske situasjonen og hva slags utfordringer vi kan komme til å møte når vi skal i gang med budsjettarbeid. Noen tøffe prioriteringer blir det nok.

Orkland kommune er eier av et energiselskap og Kommunestyret er Generalforsamling. Vi fikk en gjennomgang av situasjonen der, før vi gjorde noen nødvendige vedtak. Som eier av et energiselskap, kan jeg ikke klage på strømprisene. Jeg må heller klage nå når prisene er så lave.

Første sak var en tung sak for Senterpartiet m.flere. Når det skal anlegges travbane, vil det gå med mye fin dyrka jord. Den andre saken som gikk på å sette i gang en ekspropriasjonssak, smakte ikke stort bedre. Men bordet fanger og begge sakene ble vedtatt.

Budsjettjusteringer var et fast innslag på junimøtene i de gamle kommunene. Med et nytt budsjett for en helt ny kommune, må en regne med at det må gjøres noen vedtak om justeringer.

Så kom det endelig en gladsak. Nytt Meldal Helsetun ble vedtatt, og det har vært omtalt før på meldal.no.

Deretter kom det saker om lånegarantier, utvidelse av industribygg (Amundmoen), fastsettelse av husleiepriser og utbedring av ventilasjonsanlegg på Orkanger.

 En viktig sak for Orkland og Orkdalsregionen er veier og samferdsel. Kommunestyret skulle avgi en høringsuttalelse om KVU (konseptvalgutredning) Orkdalsregionen. Kommunestyret vedtok et høringssvar forfattet av Are Hilstad.AP. Dette er en sak som vil komme flere ganger når de enkelte utredningene skal settes opp mot hverandre og ny veitrasè For E39, Thamshavn - Harrangen, skal vedtas.

Orkland kommune leier Songlia av staten og ønsker i den forbindelse at Grytdalen blir et biologisk referanseområde. Grytdalen naturreservat er et stort skogreservat nord for garden Songli. Området er nå på 41 005 dekar og mye av det er nesten uberørt. Med et kjerneoråde i Grytdalen på 20.000 dekar, blir det et viktig referanseområde for biologisk mangfold.

En sak som gleder Eldrerådet spesielt (jeg er medlem der), er at Hovedutvalg for helse- og mestring kom med en sak om å forandre modellen for tilsetting av fastleger. I "Meldal" har vi hatt en ordning der kommunen har ansvaret for legekontor og utstyr og legene har sluppet arbeidsgiveransvar. Nå blir det forsøkt gjennomført i "Orkdal" også, og rådmannen har sagt at Eldrerådet kan se på det som en seier. Eldrerådet har tatt det opp både muntlig og skriftlig.

Kommunestyret fikk også uttale seg om strategi for klimaomstilling, lokal adresseforskrift i Orkland kommune,kommunale retningslinjer for alkoholomsetning og skjenking av alkohol, forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikke for Orkland kommune.

"Orkdal" har hatt krav om bestått prøve om alkoholloven før ambulerende skjenkebevilling kunne gis. Det har ikke "Agdenes" og "Meldal" hatt og det har ikke ført til noen problemer. Det ble en litt heftig debatt om temaet, men de neste fire åra trenger ingen å ta kunnskapsprøven for å få ambulerende bevilling. Gebyr ble også vedtatt.

Det ble valgt meddommere til tingrett og lagrett og meddommere og skjønnsmenn til jordskifteretten. Kontrollutvalget fikk vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon og til slutt var det tre reguleringssaker som var til behandling. 

For de som ønsker å vite mer, er det bare å gå inn på orkland.kommune.no, politikk og sakspapirer og referater. Der var det over 700 sider med lesestoff til Kommunestyremøtet 24.06.

Tekst og foto: Aud Inger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A

Annonser


Medlemmer