Kulturlandskap - kultursti

 

Høsten 1991 bestemte miljøverndepartementet at det skulle gjennomføres en nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i hele landet.


12.05.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: historie

Målet var å kartlegge kulturlandskap som var biologisk interessante og/eller som hadde kulturhistoriske verdier m.m.

Samtidig ble det av Landbruksdepartementet utarbeidet forskrifter om “tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap”.

Landbruket er den største forvalter av kulturlandskap og midlene skal nyttes til bl.a.

  • Bedre adkomst og landbruksopplevelse.

  • Bedre å utvikle et rikt dyre- og planteliv.

  • Holde gammel kulturmark i hevd.

  • Bevare og bruke kulturminner.

På bakgrunn av disse tiltak, med de målsettinger som ligger bak, tok landbrukskontoret initiativet til et møte den 14.05.91.

Disse ble invitert: Meldal kommune, Meldal Bygdemuseum, Meldal Historielag, Meldal Skogeierlag, Meldal Jordbrukslag og Grefstad Skole. Det møtte representanter fra alle innbudte.

Kulturlandskapet formes i samspill mellom naturkrefter og menneskers aktivitet og er i stadig forandring. Kunnskap om gamle driftsmetoder i landbruket er viktig for forståelse av hvordan dagens kulturlandskap er oppstått.

Kultursti er organiserte tiltak for å bedre adkomst, ferdsel og flerbruk av kulturlandskapet, med informasjon om natur og kultur og vern om kulturminner og skjøtsel av landskapet rundt disse.

 

Hva som er gjort pr. 01.01.93:

 

Jostein Olav Sølberg arbeidet i 1992 med tilrettelegging for ferdsel ved rydding av gamle stier og veger, bygging av trapper og gjerdeklyv, samt oppsetting av endel navneskilt i nedre del av “stien”.

Veger og stier er ryddet. Det er laget tre trapper, fire gjerdeklyv og en liten bru for å forbedre fremkommeligheten. Det er innsamlet og kartfestet navn på lokaliteter langs stien, 46 skilt er laget. Det er innkjøpt emneskilter om skog og natur og disse monteres sommer -93.

Det ble søkt om økonomisk støtte på flere hold, og kr 20.000 var innkommet i 1992. I tillegg var det søkt om tilskudd fra Landbruksdepartementet, og for 1993 var det innvilget kroner 15.000.

“Vi ønsker alle velkommen til å bruke dette området og ta aktivt del i utviklingen videre, og så får vi håpe at dette kan gi ideer til flere tiltak rundt om i kommunen. Meldal kommune har et rikt utvalg av verdifulle kulturminner, så gå sammen om å finne restene og kartlegge disse, før naturkreftene visker ut alle spor. Et slikt kulturhistorisk detektivarbeid kan være utrolig interessant”.

 

Av Ragnar Grefstad

Hele historien kan leses i årbok 33, utgitt av Meldal historielag i 1992.

Red: Hilde Stina Elshaug

 


Medlemmer