Rådmannens innspill til fakta i budsjettsaken

Rådmann Petter Lindseth. Arkivfoto.

Rådmann Petter Lindseth viser til nettsak på meldal.no om økonomi- og handlingsplanen 2019-2022, med budsjett for 2019.


30.11.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Politikk, Kommunen

Jeg har noen innspill til den faktiske fremstillingen i artikkelen:

Overskriften er ikke riktig. Det er nå formannskapets forslag som er vedtatt, og det er kommunestyret som vedtar økonomiplan og handlingsprogram i sitt møte 12. desember.

Årsaken til at formannskapet måtte vurdere budsjettet for 2019 på nytt er at man ikke ønsker å søke overgangsordning for eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger for året 2020.Dermed «mister» Orkland drøyt 11 millioner kroner i 2020, og dette må kompenseres.

Sagt med andre ord: Meldal opererer med et driftsnivå som forutsetter 11 millioner kroner i 2020. Derfor anbefalte fellesnemnda at 2019-budsjettet i Meldal reduseres med 3 millioner kroner, med en effekt på 6 millioner kroner for 2020.  Utfordringen er at hele handlingsperioden 2019-2020 må være i balanse. Tidsplanen for byggingen av nytt helse- og omsorgssenter er allerede justert med planlagt byggestart i august 2019, og det foregår nå detaljprosjektering av byggingen. Fellesnemndas vedtak på dette punktet forutsatte at man kunne ta inn byggelånsrenter med kr. 2,9 millioner for 2020. Med dette ville man være i mål med tilnærmet 11 millioner i 2020, og hadde da tatt igjen bortfallet av inntektene på eiendomsskatt (budsjettkutt på 3 mill i 2019, 6 mill i 2020, samt 2,9 mill – utsatt byggelånsrenter).  Effekten av byggelånsrenter var imidlertid allerede tatt inn i det opprinnelige forslaget fra rådmannen.

 

Etter møtet i fellesnemnda 21. november oppfattet rådmannen i Meldal  en politisk bestilling på å saldere budsjettet i 2019 med 3 mill og med effekt for 2020 på 6 millioner. Dermed gjenstår ca 2 millioner for å få en økonomi- og handlingsplan i balanse i 2020.  Dette ligger nå inne som «annen gevinstrealisering» i 2020, og fellesnemnda har bedt prosjektlederen for sammenslåingen om å utrede yttelrigere innsparinger for å redusere behovet for eiendomsskatt. Denne utredningen legges fram i løpet av våren, ved oppstart av budsjettprosessen 2020,

 

Så har rådmannen i sitt saksframlegg pekt på to alternativer som en mulighet for å ta inn de manglende 2 millionene, og/ eller som en mulighet for å unngå noen av kuttforslagene.  Dette er kun  tatt med som en illustrasjon av muligheter og er ikke lagt inn i budsjettforslaget.

Man kan utsette byggingen av helse- og omsorgssenteret til 2020, og da spare inn ca 3 millioner i byggelånsrenter for året 2020. Rådmannen peker på konsekvenser at en slik beslutning (ref. saksframlegget).

Man har videre en mulighet for eksempelvis å ha halv eiendomsskatt i 2020, altså 2 promille, og påpeke at skatten «øremerkes» til byggingen av helse- og omsorgssenter. Eller så kan man også knytte denne inntekten direkte til ett av kuttforslagene, for å unngå disse. Dette kan altså gi et handlingsrom som er lettere å forklare utad enn den eiendomsskatten som nå går rett inn i kommunens drift. Her kan man konkret peke på at inntekten vil brukes til å realisere helse- og omsorgssenteret i henhold til tidsplanen.  Det er også mulig å bruke denne inntekten som alternativ til aktive innsparingstiltak.  Dette kan gjøres ved justeringer av bunnfradraget.  Det er i tilfelle viktig å adressere hvilke tiltak man da snakker om, for å kunne forklare hvordan denne eiendomsskatten blir brukt, og hva innbyggerne får igjen.

 

Dessuten kan kommunestyret 12. desember også velge andre kuttforslag, eller omrokkere på det som nå er formannskapets forslag.

 

Med vennlig hilsen

Meldal kommune

Petter Lindseth

rådmann

Annonser


Medlemmer